smiley

Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att förgylla ett regelverk ger det guldkant i vardagen för företag och näringsidkare?

Gold-Plating betyder att förgylla och i detta sammanhang handlar det om våra svenska myndigheters osannolikt stora önskan att var överst på prispallen i sina strävanden att vara bäst i klassen inom EU.

Det engelska ordet för att förgylla används populärt för de fall då EU:s medlemsstater väljer att gå längre vid genomförande av EU-lagstiftning än vad som krävs för korrekt genomförande. Resultatet blir mer omfattande regelkrav och kostnader för företag än nödvändigt.

Detta vägval som alltid går ut på att lägga ribban högre jämfört med vad EU´s lagstiftning säger kostar mycket pengar och påverkar hur man kan bedriva sin verksamhet.

Inom de flesta branscher finns fenomenet – det gemensamma – oavsett bransch är att pålagorna fördyrar, försvårar och är kostnadsdrivande.

EU-kommissionen har konstaterat att gold-plating står för 32 procent av de administrativa regelkostnaderna för företagen i EU. Bara de administrativa regelkostnaderna för företagen uppgår till ca 100 miljarder per år i Sverige, så det handlar om gigantiska belopp. Sannolikt handlar det om väsentligt högre belopp i Sverige eftersom den nationella lagstiftningen är med långtgående. Därmed inte sagt att vissa delar av en mer långtgående lagstiftning är felaktig med det måste snarare vara undantag än regel.

I rapporten ”Att tydliggöra gold-plating — ett bättre genomförande av EU-lagstiftning” som kommer från Näringslivets Regelnämnd och statliga Regelrådet definieras detta i sju punkter:

1. Att lägga till regelkrav utöver det som krävs i det aktuella direktivet.

2. Att utvidga ett direktivs tillämpningsområde.

3. Att låta bli att utnyttja undantagsmöjligheter eller inte fullt ut utnyttja undantag.

4. Att behålla svenska nationella regelkrav som är mer omfattande än vad som krävs av det aktuella direktivet.

5. Att använda genomförande av ett direktiv för att införa regelkrav som egentligen faller utanför direktivets räckvidd.

6. Att genomföra direktivets krav tidigare än det datum som anges i direktivet.

7. Att använda strängare sanktioner eller efterlevnadsmekanismer än vad som är nödvändigt för att genomföra lagstiftningen på ett korrekt sätt.

Det ligger i farans riktning att ytterligare negativa effekter uppstår av denna arbetsmodell. Det är att människor kopplar samman EU-regler med onödiga kostnader vilket påverkar synen på EU i nedåtgående riktning. Det är oerhört lätt för svenska myndigheter att ”gömma” sig bakom ett regelverk från EU även om man själv har förgyllt detta med extra pålagor.

Flera av våra grannländer har en viss flexibilitet när det gäller att förhålla sig till tolkningar av EU´s direktiv. Vi kan se det vara önskvärt i flera sammanhang att detta synsätt tillämpades även hos oss. Här finns enligt mitt synsätt påverkansmöjligheter.