= Jämställdhet kräver reformer =

I dag är internationella kvinnodagen. Jämställdhetsdiskussionen behöver tas tillbaka till människors vardag och bygga vidare på de framsteg som har gjorts, skriver Anna Kinberg Batra och Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, på Dagens industris debattsida.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men under senare tid har jämställdhetsdiskussionen ibland blivit mer teoretisk och kommit att handla allt mindre om de hinder som människor faktiskt möter. Smala diskussioner om exempelvis bolagsstyrelsers sammansättning har fått gå före breda diskussioner om hur jämställdheten kan öka på riktigt i Sverige.

Det beklagar vi eftersom den svenska jämställdheten är byggd runt ytterst konkreta reformer som påverkar människor i vardagen. Likhet inför lagen, individuell beskattning, rätten att återgå till anställning efter föräldraledighet, tillgänglig och kvalitativ barn- och äldreomsorg och en skola anpassad för att båda föräldrarna arbetar är några centrala hörnstenar.

Jämställdhetsdiskussionen behöver tas tillbaka till människors vardag och bygga vidare på de framsteg som har gjorts.

Inget annat EU-land har högre sysselsättningsgrad bland kvinnor, löneskillnaderna minskar och ligger under EU-genomsnittet. För några år sedan uppnåddes också en ny milstolpe när en majoritet av alla kvinnor i Sverige för första gången jobbade heltid.

Samtidigt ser vi hur delar av Sverige är på väg åt fel håll. För många kvinnor i Sverige ser verkligheten helt annorlunda ut. Här hörs inte högtidstalen om bolagsstyrelser och löneskillnader. I det nya utanförskap som växer fram i delar av Sverige drabbas kvinnor hårt.

Inte ens var tredje kvinna med låg utbildning är sysselsatt och bland utrikesfödda kvinnor är det bara knappt hälften som arbetar. Arbetslösheten bland kvinnor i utsatt position är tre till fyra gånger så hög som hos befolkningen i stort.

En annan sida av den bristande jämställdheten är att kvinnors karriärmöjligheter är sämre i Sverige än i EU-genomsnittet. Ser man till andelen företag som har minst en kvinna i ledande befattning tillhör Sverige de sämre länderna.

Mer behöver därför göras för att trygga rätten för alla kvinnor att delta i utbildning och arbetsliv. Trösklarna till arbetsmarknaden bör sänkas så att möjligheten till arbete och karriär också kan omsättas i praktiken.

Sammantaget behövs en reformagenda för att lyfta jämställdheten. En framtida moderatledd regering kommer därför inte kompromissa med fyra centrala utgångspunkter:

Starka offentliga finanser. Det är oroande att underskotten biter sig fast trots att svensk ekonomi går bättre. Står vi utan skyddsvallar när krisen kommer drabbas kvinnor hårdast. Under 1990-talskrisen förlorade ungefär en kvarts miljon kvinnor jobbet och många fick sämre villkor i välfärdsyrkena.

Motverka fattigdomsfällor. Det ska alltid löna sig att jobba. Skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta. Vi behöver gå vidare med skattelättnader på låga inkomster och bidragssystem behöver stramas upp. Vi kan tänka oss att pröva skatteförändringar som särskilt gynnar de kvinnor som har tuffast att komma in på arbetsmarknaden. Att återinföra vårdnadsbidrag är till exempel inte aktuellt i det rådande läget.

Rusta med yrkeskunskaper. Obligatorisk samhällsorientering för både kvinnor och män som kommer till Sverige stärker jämställdheten. Vi öppnar också för att pröva särskilda yrkesutbildningsinsatser för kvinnor som invandrar till Sverige. Frånvaro av stöd kan motverkas i etableringsfasen genom tydligare kravställning och att kvinnor och män ska ha samma tillgång till jobbförberedande insatser.

Underlätta för arbetsliv och familj. Kvinnor drabbas hårdare än män när möjligheterna att köpa tjänster till hushållet försämras. Vi kommer därför att återställa regeringens halvering av rutavdraget men är också öppna för att ytterligare utöka avdragsmöjligheten. Det är inte rimligt att ett land som har ambitionen att vara världens mest jämställda inte kan erbjuda kvinnor goda möjligheter att göra karriär.

Jämställdhet är en fråga för både kvinnor och män. I bred bemärkelse handlar det om frihet att få vara sig själv och inte behöva leva upp till vissa ideal bara för att man har det ena eller andra könet. I konkret handling är det ofta en fråga om likvärdiga möjligheter att ta sig in och fram på arbetsmarknaden. Här kan Sverige bli mycket bättre.

Jämställdhet är också en fråga om hur vi ska klara ekonomin. Enligt Internationella valutafonden skulle Sveriges ekonomi kunna öka med över 200 miljarder kronor per år om kvinnor hade samma ställning på arbetsmarknaden som män.

På samma sätt är höjt arbetsutbud bland kvinnor en av de mest effektiva åtgärderna för att stärka välfärdens finansiering. Det behövs en tydlig arbetslinje i jämställdhetspolitiken och en moderatledd regering kommer genomföra reformer som löser verkliga problem.

Anna Kinberg Batra

Partiledare (M)

#svpol #valvinst2018