Blog Image

Carin

Hur förändra regeltolkningarna

Politik & Moderatkvinnor MQ Posted on Fri, February 23, 2018 16:16:05

smiley

Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att förgylla ett regelverk ger det guldkant i vardagen för företag och näringsidkare?

Gold-Plating betyder att förgylla och i detta sammanhang handlar det om våra svenska myndigheters osannolikt stora önskan att var överst på prispallen i sina strävanden att vara bäst i klassen inom EU.

Det engelska ordet för att förgylla används populärt för de fall då EU:s medlemsstater väljer att gå längre vid genomförande av EU-lagstiftning än vad som krävs för korrekt genomförande. Resultatet blir mer omfattande regelkrav och kostnader för företag än nödvändigt.

Detta vägval som alltid går ut på att lägga ribban högre jämfört med vad EU´s lagstiftning säger kostar mycket pengar och påverkar hur man kan bedriva sin verksamhet.

Inom de flesta branscher finns fenomenet – det gemensamma – oavsett bransch är att pålagorna fördyrar, försvårar och är kostnadsdrivande.

EU-kommissionen har konstaterat att gold-plating står för 32 procent av de administrativa regelkostnaderna för företagen i EU. Bara de administrativa regelkostnaderna för företagen uppgår till ca 100 miljarder per år i Sverige, så det handlar om gigantiska belopp. Sannolikt handlar det om väsentligt högre belopp i Sverige eftersom den nationella lagstiftningen är med långtgående. Därmed inte sagt att vissa delar av en mer långtgående lagstiftning är felaktig med det måste snarare vara undantag än regel.

I rapporten ”Att tydliggöra gold-plating — ett bättre genomförande av EU-lagstiftning” som kommer från Näringslivets Regelnämnd och statliga Regelrådet definieras detta i sju punkter:

1. Att lägga till regelkrav utöver det som krävs i det aktuella direktivet.

2. Att utvidga ett direktivs tillämpningsområde.

3. Att låta bli att utnyttja undantagsmöjligheter eller inte fullt ut utnyttja undantag.

4. Att behålla svenska nationella regelkrav som är mer omfattande än vad som krävs av det aktuella direktivet.

5. Att använda genomförande av ett direktiv för att införa regelkrav som egentligen faller utanför direktivets räckvidd.

6. Att genomföra direktivets krav tidigare än det datum som anges i direktivet.

7. Att använda strängare sanktioner eller efterlevnadsmekanismer än vad som är nödvändigt för att genomföra lagstiftningen på ett korrekt sätt.

Det ligger i farans riktning att ytterligare negativa effekter uppstår av denna arbetsmodell. Det är att människor kopplar samman EU-regler med onödiga kostnader vilket påverkar synen på EU i nedåtgående riktning. Det är oerhört lätt för svenska myndigheter att ”gömma” sig bakom ett regelverk från EU även om man själv har förgyllt detta med extra pålagor.

Flera av våra grannländer har en viss flexibilitet när det gäller att förhålla sig till tolkningar av EU´s direktiv. Vi kan se det vara önskvärt i flera sammanhang att detta synsätt tillämpades även hos oss. Här finns enligt mitt synsätt påverkansmöjligheter.Bildcollage från Korpklyftans Kennel

Västgötaspets Posted on Tue, February 13, 2018 18:04:30Om SABO – allmännyttans intresseorganisation

Politik & Moderatkvinnor MQ Posted on Tue, February 13, 2018 17:44:51

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är
bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.

SABO-företagen
finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 115
till 23 600 lägenheter. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket
viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

Tillsammans
äger och förvaltar medlemsföretagen 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade
lokalyta uppgår till 8,4… Visa mer

SABO-företagen
finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 115
till 23 600 lägenheter. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket
viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

Tillsammans
äger och förvaltar medlemsföretagen 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade
lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter
61miljarder kronor per år och har cirka 12 600 anställda.

Flertalet av
de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna.

Som medlem i
SABO-styrelsen tycker jag det är viktigt att vi fångar aktuella frågor som ligger
medlemsföretagen nära. Utmaningar för medlemsföretagen är också frågor som
berör hela vårt samhälle och samhällsstruktur. #tryggtboende #ettboendeförallaNedräkningen har börjat

Politik & Moderatkvinnor MQ Posted on Tue, September 12, 2017 22:52:23

Frågor som kommer upp i ens väg.

Var i dag på en sittning där flera företrädare från majoriteten också fanns närvarande – vi fick nyframtagen statistik hur boende, inkomster och utbildning ser ut i vår kommun.

Med stor förvåning mottogs nyheten om att vi i våra villaområden i utkanten av centrumområdet (glesbygdsområdena) har väldigt få personer boende med utländsk bakgrund……

….hmmmm jag och våra samarbetspartner i kommunstyrelsen har förordat plantillstånd för hyresrätter i just sådana områden, men av någon outgrundlig anledning (svårbegripligt) har majoriteten S, V och MP valt att säga nej till detta.

Hyresrätten hade ju underlättat möjligheten för personer som vill ha ett flexibelt boende utan att behöva tänka på kontantinsats.

#flexibeltboende #utvecklahyresrätten #förändraflyttskattensvar på debattinlägg till WWF-företrädare

Politik & Moderatkvinnor MQ Posted on Fri, July 22, 2016 11:52:45

Mitt debattsvar publicerat (något nedkortad ) i dagens Bohusläning! 22 juli 2016.

#Sverigekanmer!

“Ge barnen Idas sommarvisa…… svar WWF´s företrädareJämställdheten

Politik & Moderatkvinnor MQ Posted on Tue, March 08, 2016 07:29:11

= Jämställdhet kräver reformer =

I dag är internationella kvinnodagen. Jämställdhetsdiskussionen behöver tas tillbaka till människors vardag och bygga vidare på de framsteg som har gjorts, skriver Anna Kinberg Batra och Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, på Dagens industris debattsida.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men under senare tid har jämställdhetsdiskussionen ibland blivit mer teoretisk och kommit att handla allt mindre om de hinder som människor faktiskt möter. Smala diskussioner om exempelvis bolagsstyrelsers sammansättning har fått gå före breda diskussioner om hur jämställdheten kan öka på riktigt i Sverige.

Det beklagar vi eftersom den svenska jämställdheten är byggd runt ytterst konkreta reformer som påverkar människor i vardagen. Likhet inför lagen, individuell beskattning, rätten att återgå till anställning efter föräldraledighet, tillgänglig och kvalitativ barn- och äldreomsorg och en skola anpassad för att båda föräldrarna arbetar är några centrala hörnstenar.

Jämställdhetsdiskussionen behöver tas tillbaka till människors vardag och bygga vidare på de framsteg som har gjorts.

Inget annat EU-land har högre sysselsättningsgrad bland kvinnor, löneskillnaderna minskar och ligger under EU-genomsnittet. För några år sedan uppnåddes också en ny milstolpe när en majoritet av alla kvinnor i Sverige för första gången jobbade heltid.

Samtidigt ser vi hur delar av Sverige är på väg åt fel håll. För många kvinnor i Sverige ser verkligheten helt annorlunda ut. Här hörs inte högtidstalen om bolagsstyrelser och löneskillnader. I det nya utanförskap som växer fram i delar av Sverige drabbas kvinnor hårt.

Inte ens var tredje kvinna med låg utbildning är sysselsatt och bland utrikesfödda kvinnor är det bara knappt hälften som arbetar. Arbetslösheten bland kvinnor i utsatt position är tre till fyra gånger så hög som hos befolkningen i stort.

En annan sida av den bristande jämställdheten är att kvinnors karriärmöjligheter är sämre i Sverige än i EU-genomsnittet. Ser man till andelen företag som har minst en kvinna i ledande befattning tillhör Sverige de sämre länderna.

Mer behöver därför göras för att trygga rätten för alla kvinnor att delta i utbildning och arbetsliv. Trösklarna till arbetsmarknaden bör sänkas så att möjligheten till arbete och karriär också kan omsättas i praktiken.

Sammantaget behövs en reformagenda för att lyfta jämställdheten. En framtida moderatledd regering kommer därför inte kompromissa med fyra centrala utgångspunkter:

Starka offentliga finanser. Det är oroande att underskotten biter sig fast trots att svensk ekonomi går bättre. Står vi utan skyddsvallar när krisen kommer drabbas kvinnor hårdast. Under 1990-talskrisen förlorade ungefär en kvarts miljon kvinnor jobbet och många fick sämre villkor i välfärdsyrkena.

Motverka fattigdomsfällor. Det ska alltid löna sig att jobba. Skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta. Vi behöver gå vidare med skattelättnader på låga inkomster och bidragssystem behöver stramas upp. Vi kan tänka oss att pröva skatteförändringar som särskilt gynnar de kvinnor som har tuffast att komma in på arbetsmarknaden. Att återinföra vårdnadsbidrag är till exempel inte aktuellt i det rådande läget.

Rusta med yrkeskunskaper. Obligatorisk samhällsorientering för både kvinnor och män som kommer till Sverige stärker jämställdheten. Vi öppnar också för att pröva särskilda yrkesutbildningsinsatser för kvinnor som invandrar till Sverige. Frånvaro av stöd kan motverkas i etableringsfasen genom tydligare kravställning och att kvinnor och män ska ha samma tillgång till jobbförberedande insatser.

Underlätta för arbetsliv och familj. Kvinnor drabbas hårdare än män när möjligheterna att köpa tjänster till hushållet försämras. Vi kommer därför att återställa regeringens halvering av rutavdraget men är också öppna för att ytterligare utöka avdragsmöjligheten. Det är inte rimligt att ett land som har ambitionen att vara världens mest jämställda inte kan erbjuda kvinnor goda möjligheter att göra karriär.

Jämställdhet är en fråga för både kvinnor och män. I bred bemärkelse handlar det om frihet att få vara sig själv och inte behöva leva upp till vissa ideal bara för att man har det ena eller andra könet. I konkret handling är det ofta en fråga om likvärdiga möjligheter att ta sig in och fram på arbetsmarknaden. Här kan Sverige bli mycket bättre.

Jämställdhet är också en fråga om hur vi ska klara ekonomin. Enligt Internationella valutafonden skulle Sveriges ekonomi kunna öka med över 200 miljarder kronor per år om kvinnor hade samma ställning på arbetsmarknaden som män.

På samma sätt är höjt arbetsutbud bland kvinnor en av de mest effektiva åtgärderna för att stärka välfärdens finansiering. Det behövs en tydlig arbetslinje i jämställdhetspolitiken och en moderatledd regering kommer genomföra reformer som löser verkliga problem.

Anna Kinberg Batra

Partiledare (M)

#svpol #valvinst2018Vår miljö

Politik & Moderatkvinnor MQ Posted on Mon, December 07, 2015 10:57:38

Jag har haft möjligheten
att se hur förändringar på det 3 km tjocka istäcket på Grönland backar i
utbredning – kartan ritas om vart 20-25 år just för att landskapet förändras
över tid när isen drar sig tillbaka.

I Ishavet, Arktis, finns
inte någon 4,5, 6 år gammal packis – vi når nordpolen med isbrytande fartyg,
vilket var omöjligt när personer som Nansen o Amundsen färdades i dessa
områden. Isbjörnens habitat hotas, de får inga naturliga områden att jaga, leva
och fortplanta sig i.

På södra halvklotet
(Sydgeorgien) smälter glaciärerna snabbare än de fylls på i övre delen, faunan
och floran förändras och kartbilden med den. Pingvinernas livsbetingelser går
också mot en ogynnsam utveckling, även på den Antarktiska kontinenten ser vi
redan förändringar.

En uppvärmning av jordens
medeltemperatur märks snabbare och tydligare vid våra poler och hela mänsklighetens
sätt att leva bo och utvecklas står inför ett behov av omdaning.

Sverige ligger långt
framme med nya tekniker inom miljöområdet. Vi jobbar med våra nationella,
regionala och lokala miljömål – men en del saker kan vi naturligtvis utveckla
och bli bättre på. Ständiga förbättringar – det tema vi jobbar med i
företagsektorn eller offentlig miljö oavsett om vi väljer miljöledningssystmet
ISO14001 eller EMAS (environmental management audit system)

Uddevalla är en kommun
som jobbat med långsiktiga miljömål över tid, vi var tidigt ute med EMAS, Grön
flagg inom skolan vilket är utvecklande för våra barn och vi grundlägger goda
vanor och en kunskap om vår omgivning, natur och miljö som är viktig för
framtiden. Det är från barn, barnbarn och kommande generationer efter dom, som
vi lånar vår jord och dess naturresurser av.

Men vi kan också bli
bättre på tydliga krav vid upphandling,

t.ex Kyckling från
Tahiland, fläskkött från Polen Ost från Holland – listan kan göras längre, men
här exponerar vi våra barn o skolelever för den dolda antibiotikan – som på
sikt ger oss fler resistenta bakteriestammar – och i en förlängning hotar
välfärden. Detta måste vi ändra på. Våra svenska lantbrukare har lång tradition
av god djurhälsa och växtodling i världsklass – använd närproducerad och/eller
ekologiskt – men kravställandet måste till, vilket kräver kunskap,
omvärldsbevakning och civilkurage

En av de i Uddevalla största
investeringarna är vår Lillesjöverk som enskilt har bidragit till att vi tagit
nya steg mot en kraftigt minskad användning av fossilfria bränslen för uppvärmning
av bostäder och lokaler i vår kommun och vi får också elektricitet från våra
kommunegna sopor.

SABO-företagens Skåneinitiativ
lanserades på konferensen SABOs energiutmaning den 7 februari 2008 i Malmö. De
80 företag som då fanns representerade bl a UddevallaHem röstade fram en
målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning
med 20% från 2008 till år 2016. Här ligger Uddevalla väl med och utvecklingen
fortsätter alltjämt.

Utöver vad vi själva gör i vår egen
närmiljö måste vi erbjuda kunskap, kunskap på export, till våra
utvecklingsländer till våra grannländer och till länder som jobbar med brun-och
stenkol, på olika håll i världen.

Kunskap, kompetens och kvalité i
kombination med drivkraften som finns i våra små och medelstora företag kan
bidra till minskade utsläpp i vårt
globala samhälle. Våra företag har stort kunnande inom miljötekniksektorn
som ska användas lokalt, regionalt nationellt o internationellt.

Några
punkter som vi gått till val på:

Klimatsmarta
kollektivtrafiklösningar, spårbunden trafik, nya gång – o cykelvägar

Skolmåltiden omvärderas
och utvecklas – statusen höjs för personalen

Öka andelen närproducerat –

Minska mängden avfall inom alla våra
verksamheter – vi kastar alldeles för mycket mat idag. Upp till 20% försvinner
från producent till kylskåpsnivån
(återbruk är också viktigt)

Kort sagt: God hushållning på alla
plan, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart
#Uddevallakanmer #svpol #uapol #valvinst2018Våld inom familjen ska försvinna…..

Politik & Moderatkvinnor MQ Posted on Mon, November 30, 2015 14:54:46

Moderatkvinnorna firar i år 100 år

och med det var vi först i Sverige i bildandet av ett nationellt kvinnoförbund. Moderatkvinnorna har länge arbetat brett, engagerat och långsiktigt med jämställdhet. En viktig del i vår agenda är arbetet med att minska våldet mot kvinnor. Men trots hårda ansträngningar i hela Sverige, där ideella krafter och våra politiska kollegor – inte minst många män – engagerar sig mot våldet, är bilden inte entydigt positiv. Flera rapporter pekar på att våldet mot kvinnor ökar.

Våld i nära relationer omfattar både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, eller hot om våld. Eftersom våldet till största delen sker inom hemmets lyckta dörrar är det svårt att upptäcka, och i flera av dessa fall finns barn med i bilden. Förra året anmäldes över 28 000 fall av misshandel av kvinnor, varav 18 000 fall skedde i nära relationer. Det finns inga exakta uppgifter om hur många barn i Sverige som ser sin mamma bli slagen, men uppskattningsvis är det 100 000 – 200 000 barn som lever i en sådan skadlig miljö och riskerar med det att fara mycket illa. Vi Moderatkvinnor vill att det ska gå snabbare, vara enklare och smidigare att få bland annat trygghetslarm. Det ska även vara enklare för mamma och barn att utverka kontaktförbud.

Något vi Moderatkvinnor även vill uppmärksamma betydligt mer är våld mot unga kvinnor, vilken som grupp har en tendens att förringas. Tidiga insatser för både unga män och kvinnor avseende attityder och värderingar har visat sig vara mycket viktiga. I genomsnitt dödas 17 kvinnor varje år på grund av våld i nära relation. Unga kvinnor är tyvärr fortsatt den mest brottsutsatta gruppen.

Den 25 november var det FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. En dag då det oacceptabla våldet mot kvinnor är extra uppmärksammat, men för friheten, tryggheten och varje kvinnas rätt till sin egen kropp kämpar vi för varje dag.

Carin Ramneskär (M)

Länskvinnoordförande BohuslänNext »